Regulamin

ZASADY UDOSTĘPNIANIA ZBIORÓW BIBLIOTEKI WYDZIAŁU FIZYKI

1. Biblioteka Wydziału Fizyki jest biblioteką naukową wchodząca w skład systemu biblioteczno - informacyjnego UAM. Ogólne zasady korzystania z tego systemu określa regulamin nadany przez rektora.

2. Zbiory Biblioteka udostępnia: • prezencyjnie na miejscu, • drogą wypożyczeń indywidualnych, • drogą wypożyczeń międzybibliotecznych bibliotekom spoza m. Poznania.

3. Cały księgozbiór udostępnia się na zasadzie wolnego dostępu do półek.

4. Prawo wypożyczania na zewnątrz mają: • pracownicy naukowi Wydziału Fizyki, • słuchacze studiów doktoranckich dziennych i zaocznych własnego wydziału, • studenci Wydziału Fizyki, • studenci, doktoranci i pracownicy UAM.

5. Pozostałe osoby ze zbiorów Biblioteki korzystać mogą wyłącznie w czytelni.

6. Nie wypożycza się: • prac magisterskich i doktorskich, • czasopism i gazet, • książek z księgozbioru podręcznego (oznaczonych żółtymi i zielonymi paskami), • zbiorów specjalnych, książek rzadkich i szczególnie cennych, uszkodzonych.

7. Okres wypożyczenia książek reguluje aneks.

8. Inne formy wypożyczenia: • na czas od zamknięcia bibliotek do jej porannego otwarcia w przypadku tzw. wypożyczeń nocnych, • od soboty godz. 10.00 do poniedziałku godz. 10.00, w przypadku tzw. wypożyczeń weekendowych.

9. Okres wypożyczenia może zostać przedłużony w przypadku braku zapotrzebowania ze strony innych czytelników – elektronicznie, przez stronę WWW lub bezpośrednio w bibliotece.

10. W uzasadnionych przypadkach Kierownikowi Biblioteki przysługuje prawo do skrócenia czasu wypożyczenia co wymaga odpowiednio wczesnego powiadomienia zainteresowanego czytelnika.

11. Z wypożyczeń międzybibliotecznych korzystać mogą pracownicy, doktoranci i magistranci Wydziału.

12. Do dokonywania wypożyczeń upoważnia jednolita dla systemu biblioteczno - informacyjnego UAM aktualna karta biblioteczna wydawana lub aktywowana przez: Wypożyczalnię w Bibliotece Uniwersyteckiej, Bibliotekę Wydziału, upoważniająca do korzystania ze zbiorów wszystkich bibliotek należących do Poznańskiej Fundacji Bibliotek Naukowych.

13. Ze zbiorów i urządzeń Biblioteki, Czytelni, Wypożyczalni korzystać można wyłącznie w godzinach jej otwarcia, zgodnie z ustalonym przez władze jednostki organizacyjnej i podanym do publicznej wiadomości harmonogramem.

14. Warunkiem uzyskania karty bibliotecznej jest: a. przedstawienie dowodu osobistego i aktualnej legitymacji służbowej lub studenckiej, b. wypełnienie jednolitej dla bibliotek systemu biblioteczno - informacyjnego UAM deklaracji, c. wniesienie przewidzianej opłaty.

15. Przy wyborze książek z księgozbioru dostępnego w wolnym dostępie obowiązuje samoobsługa. Książki i czasopisma archiwalne z magazynu zamkniętego realizuje bibliotekarz. Wypożyczenia czytelników rejestruje na bieżąco pracownik biblioteki.

16. Okres rezerwacji materiałów zamówionych do wypożyczenia zewnętrznego wynosi do 7 dni.

17. W przypadku: a. przetrzymania lub odmowy zwrotu wypożyczonych materiałów, b. trwałego uszkodzenia lub zniszczenia, c. zagubienia, d. nieprzestrzegania regulaminu, wobec użytkowników stosowane będą regulaminowe sankcje.

18. W przypadku nieprzestrzegania regulaminu lub odmowy zwrotu materiałów bibliotecznych biblioteka ma prawo do: a. naliczania kary umownej za przekroczenie terminu zwrotu w wysokości ustalanej rokrocznie przez Kolegium Rektorów Szkół Wyższych m. Poznania dla bibliotek należących do PFBN. b. pisemnego monitowania na koszt czytelnika, c. skierowania pisemnej uwagi do władz jednostki organizacyjnej, d. wystąpienia do Dziekana Wydziału Fizyki z wnioskiem o zawieszenie w prawach użytkownika.

19. W przypadku zagubienia lub zniszczenia materiału biblioteka ma prawo zażądać: a. zwrotu identycznego egzemplarza, b. zakupu wskazanej przez bibliotekę książki, czasopisma itp. o ekwiwalentnej wartości, c. poniesienia pełnego kosztu wykonania (zastępującej oryginalny egzemplarz) oprawionej kserokopii lub wersji elektronicznej oryginału.

20. Użytkownicy mają prawo do używania na terenie Biblioteki Wydziału Fizyki własnych laptopów w miejscach do tego przeznaczonych lub wskazanych przez personel biblioteki.

21. Zgody Pracownika Biblioteki wymaga każdorazowo; a. wnoszenie i używanie na terenie innych urządzeń (aparaty fotograficzne, skanery), b. wynoszenie materiałów bibliotecznych poza bibliotekę w celu ich kserografowania, skanowania, fotografowania.

22. Do obowiązków czytelnika należy: a. w przypadku korzystania z czytelni pozostawienie legitymacji studenckiej i karty bibliotecznej dyżurnemu bibliotekarzowi, b. przed wypożyczeniem książki sprawdzenie stanu jej zachowania i zgłoszenie jej ewentualnego uszkodzenia, zabrudzenia itp. dyżurnemu bibliotekarzowi, c. pozostawienie okryć wierzchnich i bagaży w szatni lub miejscach do tego przeznaczonych, d. w przypadku wyjazdów (na dłuższy czas) zwrot wszystkich wypożyczonych materiałów bibliotecznych, e. rozliczenie tzw. obiegówki w przypadku przerwania lub zakończenia studiów licencjackich, magisterskich, doktorskich oraz w przypadku ustania stosunku pracy z UAM, f. przestrzeganie zakazu używania telefonów komórkowych, g. przestrzeganie zakazu wnoszenia i spożywania na terenie Biblioteki jakichkolwiek produktów spożywczych, h. przestrzeganie i stosowanie obowiązującego Regulaminu i innych zarządzeń porządkowych wydawanych przez Dziekana Wydziału Fizyki oraz kierownika Biblioteki Wydziału.

23. Skargi i wnioski przyjmuje oraz wątpliwości rozstrzyga kierownik Biblioteki w ciągu 7 dni od ich złożenia.

23. Skargi i wnioski przyjmuje oraz wątpliwości rozstrzyga kierownik Biblioteki w ciągu 7 dni od ich złożenia.

Załączniki:

- Limity wypożyczeń w Bibliotece Wydziału Fizyki UAM

- Opłaty obowiązujące w Bibliotece Wydziału Fizyki UAM

Zasady zaakceptowane poprzez głosowanie jawne na Radzie Wydziału dnia 19.11.2010

Regulamin Biblioteki Uniwersyteckiej

Regulamin wypożyczeń [ENG]

Klauzula RODO