Zasady udostępniania zbiorów w Bibliotece Wydziału Fizyki

1. Biblioteka Wydziału Fizyki jest biblioteką naukową, której ogólne zasady określa regulamin korzystania z systemu biblioteczno – informacyjnego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zatwierdzony przez Rektora.

2. Biblioteka udostępnia zbiory:

 • prezencyjnie na miejscu,
 • drogą wypożyczeń indywidualnych,
 • drogą wypożyczeń międzybibliotecznych bibliotekom spoza m. Poznania.

3. Cały księgozbiór udostępnia się na zasadzie samoobsługi w ramach wolnego dostępu do półek.

4. Książki i czasopisma archiwalne z magazynu zamkniętego realizuje bibliotekarz.

5. Wypożyczenia czytelników rejestruje na bieżąco pracownik Biblioteki.

6. Prawo wypożyczania na zewnątrz mają:

 • pracownicy naukowi Wydziału Fizyki,
 • słuchacze studiów doktoranckich dziennych i zaocznych Wydziału Fizyki,
 • studenci Wydziału Fizyki,
 • studenci, doktoranci i pracownicy UAM

            Pozostałe osoby ze zbiorów Biblioteki korzystać mogą wyłącznie w czytelni.

8. Nie wypożycza się:

 • prac magisterskich i doktorskich,
 • czasopism,
 • książek z księgozbioru podręcznego (oznaczonych żółtymi paskami),
 • zbiorów specjalnych, książek rzadkich i szczególnie cennych, uszkodzonych

9. Ilość książek i czas wypożyczenia dla poszczególnych użytkowników

 • pracownicy naukowi UAM

– z Wydziału Fizyki – 30 vol. na 365 dni z dwukrotną możliwością przedłużenia o 30 dni ; książki „WW” (wypożyczenie warunkowe) wypożyczane są na 30 dni z dwukrotną możliwością przedłużenia o 30 dni

– spoza Wydziału Fizyki – 3 vol. na 30 dni z możliwością jednorazowego przedłużenia o następne 30 dni

 • pozostali pracownicy UAM

– pracownicy Wydziału Fizyki – 20 vol. na 365 dni z dwukrotną możliwością przedłużenia o 30 dni ; książki „WW”  (wypożyczenie warunkowe) wypożyczane są na 30 dni z dwukrotną możliwością przedłużenia o 30 dni

– pracownicy spoza Wydziału Fizyki – 3 vol. na 30 dni

 • doktoranci UAM

– z Wydziału Fizyki – 20 vol. na 365 dni z dwukrotną możliwością przedłużenia o 30 dni ; książki „WW” (wypożyczenie warunkowe) wypożyczane są na 30 dni z dwukrotną możliwością przedłużenia o 30 dni

– spoza Wydziału Fizyki – 3 vol. na 30 dni z możliwością jednorazowego przedłużenia o następne 30 dni

 • studenci UAM

– studenci dzienni i zaoczni, słuchacze studiów podyplomowych Wydziału Fizyki – 10 vol. na 150 dni z dwukrotną możliwością przedłużenia o 30 dni ; książki „WW” (wypożyczenie warunkowe) wypożyczane są na 30 dni z dwukrotną możliwością przedłużenia o 30 dni

– studenci dzienni i zaoczni spoza Wydziału Fizyki – 3 vol. na 30 dni z możliwością jednorazowego przedłużenia o następne 30 dni

– studenci MOST-u, Erasmusa – 10 vol. na 30 dni z dwukrotną możliwością przedłużenia o 30 dni, książki „WW” (wypożyczenie warunkowe) wypożyczane są na 30 dni z dwukrotną możliwością przedłużenia o 30 dni

10. Okres wypożyczenia może zostać przedłużony w przypadku braku zapotrzebowania ze strony innych czytelników – elektronicznie lub bezpośrednio w Bibliotece.

11. W uzasadnionych przypadkach kierownikowi Biblioteki przysługuje prawo do skrócenia czasu wypożyczenia, co wymaga odpowiednio wczesnego powiadomienia czytelnika.

12. Z wypożyczeń międzybibliotecznych korzystać mogą pracownicy, doktoranci i magistranci Wydziału Fizyki.

13. Do dokonywania wypożyczeń upoważnia jednolita dla systemu biblioteczno – informacyjnego UAM aktualna karta biblioteczna wydawana lub aktywowana przez:

 • Bibliotekę Wydziału Fizyki
 • Wypożyczalnię w Bibliotece Uniwersyteckiej

Karta upoważnia do korzystania ze zbiorów wszystkich bibliotek należących do Poznańskiej Fundacji Bibliotek Naukowych.

14. Ze zbiorów i urządzeń Biblioteki, Czytelni i Wypożyczalni korzystać można wyłącznie w godzinach jej otwarcia, zgodnie z ustalonym przez władze jednostki organizacyjnej i podanym do publicznej wiadomości harmonogramem.

15. Warunkiem uzyskania karty bibliotecznej jest:

 • przedstawienie dowodu osobistego i aktualnej legitymacji służbowej lub studenckiej,
 • wypełnienie jednolitej dla bibliotek systemu biblioteczno – informacyjnego UAM deklaracji,
 • wniesienie przewidzianej opłaty

16. Okres rezerwacji materiałów zamówionych do wypożyczenia zewnętrznego wynosi 7 dni.

17. W przypadku:

 • przetrzymania lub odmowy zwrotu wypożyczonych materiałów,
 • trwałego uszkodzenia lub zniszczenia,
 • zagubienia,
 • nieprzestrzegania regulaminu

stosowane będą wobec użytkowników regulaminowe sankcje.

18. W przypadku nieprzestrzegania regulaminu lub odmowy zwrotu materiałów bibliotecznych Biblioteka ma prawo do:

 • naliczania kary umownej za przekroczenie terminu zwrotu w wysokości ustalanej rokrocznie przez Kolegium Rektorów Szkół Wyższych m. Poznania dla bibliotek należących do PFBN,
 • pisemnego monitowania na koszt czytelnika,
 • skierowania pisemnej uwagi do władz jednostki organizacyjnej,
 • wystąpienia do Dziekana Wydziału Fizyki z wnioskiem o zawieszenie w prawach użytkownika

19. W przypadku zagubienia lub zniszczenia materiału Biblioteka ma prawo zażądać:

 • zwrotu identycznego egzemplarza,
 • zakupu wskazanej przez bibliotekę książki, czasopisma itp. o ekwiwalentnej wartości,
 • poniesienia pełnego kosztu wykonania (zastępującej oryginalny egzemplarz) oprawionej kserokopii lub wersji elektronicznej oryginału

20. Użytkownicy mają prawo do używania na terenie Biblioteki Wydziału Fizyki własnych laptopów w miejscach do tego przeznaczonych lub wskazanych przez personel Biblioteki.

21. Zgody pracownika Biblioteki wymaga każdorazowo:

 • wnoszenie i używanie na terenie innych urządzeń (aparaty fotograficzne, skanery),
 • wynoszenie materiałów bibliotecznych poza bibliotekę w celu ich kserowania, skanowania, fotografowania.

22. Do obowiązków czytelnika należy:

 • w przypadku korzystania z czytelni pozostawienie legitymacji studenckiej / karty bibliotecznej dyżurnemu bibliotekarzowi,
 • przed wypożyczeniem książki sprawdzenie stanu jej zachowania i zgłoszenie jej ewentualnego uszkodzenia, zabrudzenia itp. dyżurnemu bibliotekarzowi,
 • pozostawienie okryć wierzchnich i bagaży w szatni lub miejscach do tego przeznaczonych,
 • w przypadku wyjazdów (na dłuższy czas) zwrot wszystkich wypożyczonych materiałów bibliotecznych,
 • rozliczenie tzw. obiegówki w przypadku przerwania lub zakończenia studiów licencjackich, magisterskich, doktorskich oraz w przypadku ustania stosunku pracy z UAM,
 • przestrzeganie zakazu używania telefonów komórkowych,
 • przestrzeganie zakazu wnoszenia i spożywania na terenie Biblioteki jakichkolwiek produktów spożywczych,
 • przed wyjściem z wypożyczalni sprawdzenie w Koncie Czytelnika stanu swojego konta i zgłoszenie ewentualnych zastrzeżeń,
 • przestrzeganie i stosowanie obowiązującego Regulaminu i innych zarządzeń porządkowych wydawanych przez Dziekana Wydziału Fizyki oraz kierownika Biblioteki Wydziału

23. Całkowitą odpowiedzialność za terminowy zwrot materiałów wypożyczonych ponosi czytelnik. Ewentualne zakłócenia w dostarczaniu przypomnień nie zwalniają czytelnika od opłat za nieterminowy zwrot wypożyczonych materiałów bibliotecznych.